Skip to product information
1 of 1

RWIMBO RWA NJUKI by Ngūgi Wa Thiong'o

RWIMBO RWA NJUKI by Ngūgi Wa Thiong'o

Regular price KSh400.00
Regular price KSh550.00 Sale price KSh400.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Uga itha...ngūganīre.

Ī hihi nīrī wīrīga kūigua ciugo ici? Nīrī wīrīga kūganīrwo karūgano nī cūguo, kana no mūndū ūngī o woothe? Ī we, nīwīrīga kūganīra mūndū ūngī kagūgano o gothe?

Ndaigwa ta wakira! Kwoguo reke ngūganīre gaga ka kīīrīu. Ga kahīī gegwītwo Kamarirū, na kairītu ge gwītwo Kamahua. Kamarirū na Kamahūa nī mendaine. No ti wendo ūrīa tūūī wa kairītu ūtarī uumīthio. Wendo wao mūno umanīte a atī eerī nīmeendete ūrirū wa mītī, mahūa, nyamū, tūgunyū na ūthaka ūngī mūingī ūrīa ūrī thī īno, na mūno ūūrīa ūrī itūūra-inī rīa Kamongo.

No ithe wa Kamahua ndarenda kuona Kamarirū rūheni. Areciiria Kamarirū nī njangiri īrenda kūnyarira mwarī. Nao aikari a itūūra rīa Kamongo matirenda kuona njūkī rūheni. Ona tūgunyū na tūnyamū tūrīa twīnyogondaga itūūrainī rīu. Mareciiria tūnyamū tūu no twakūmanyarira na kūmagithia thayū. Kīmori arenda ndūgū ya mwarī na Kmarirū īkue. Nao aikari a Kamongo marenda njūkī na tūgunyū ikue.

Ndūgū nī īgūkua? Tūgunyu5 nītūgūkua? Thoma wīiguire!

View full details