Skip to product information
1 of 1

MUTIIRI -NJARANDA YA MĪIKARIRE - Iruta 1

MUTIIRI -NJARANDA YA MĪIKARIRE - Iruta 1

Regular price KSh750.00
Regular price KSh850.00 Sale price KSh750.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
  • Thoma ūrīa Maina wa Kīnyattī, Abdilatif Abdalla, Al Amin Mazrui manyaririrwo njeera ūndū wa gūtetera mūingī.
  • Thoma Ngūgi4 wa Thiong'o agīkindīra makundo ma wendo.
  • Gītahi Gītītī agīkumia thiomi ciitū.
  • Thooma ūrīa atumia mathiomagīrwo ūūru. Waithīra wa Mbuthia na Ngīna wa Kīariī meekuuga hīndī ya atumia nī nginyu.
  • Wīthomere Kīmani wa Njogu akīhiūria cia gīcandī
  • Thikīrīria Githogori akīaria ūria tūngīītiira na komputa ūūgī.
  • Korerera Ngūgī wa Mīriī agīkaya nī ūndū wa ūthuuri wa ūthuri wa būrūriinī
  • Ndīgīrīgī arooria atī Kamarū wa mwarimū kana nī mūrathi?
View full details