KENDA MŪIYŪRU by Ngūgī Wa Thiong'o

  • KSh1,180.00
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


Ūtukū ūmwe Ngūgī nī ahahūkire toro
Akīigua ta ahingūka maitho ma ngoro
Ta arī ūhoro araguūrīrio
Agīthiī methainī akīoya karamu
Na rwa Kenda wa mūiyūru
Kwa ūguo rūūrū ti hithitūri nī kūguūrīrio

Kīguūrīrio kīa wendo

Kīguūrīrio kīa mwīhoko

Kīguūrīrio kīa ūmīrīru

Kīguūrīrio kīa ūcamba

Kīguūrīrio kīa ūmīrīru

Kīguūrīrio kīa ūcamba

Kīguūrīrio kīa ūmenyo


Rīu gītoboke ībuku-inī rīrī


Rīu gītoboke ībuku-inī rīrī
Wīmenyere cia Gīkūyū na Mūmbi
Na cia kenda wao Mūiyūru
Wīiguīre cia ūthaka wa Kenda ūyū
Na ūgima wao wa mwīrī, ngoro na kīongo


We Also Recommend