Skip to product information
1 of 1

BATHITOORA YA NJAMBA NENE Book 2 by Ngūgī wa Thiong'o

BATHITOORA YA NJAMBA NENE Book 2 by Ngūgī wa Thiong'o

Regular price KSh400.00
Regular price KSh0.00 Sale price KSh400.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

"Njamba Nene agītema ihoro kīgoothi-inī kīa mūgate. Akīeheria gīcere weega, na agīikia ciara thīinī. Njamba Nene akīigua ahenūkwo mwīrī. Akīigua ciara ciahutia kīndū kīūmū ta cuuma. Akīhuutahutia rīngī. Kaī mūgate ūyū wī mūūmū atīa? Njamba Nene akīīyūria. Rīīrī rīngī agīkonorania gīcuuma kīu. Ngoro yaake rīu īgītutha na hinya. Akīigua ngunyīrīrī mwīrī woothe. Kīrīa aakonorire nda-inī ya mūgate ūcio, ti ihīga kana cuuma..."

Rūgano rūūrū rwa Bathitoora Ya Njamba Nene nī ruo rūrūmanīrīire na rūgano rūrīa rūheanītwo kabuku karīa kaandīkītwo nī Ngūgī wa Thiong'o na hau kabere, getagwo Njamba Nene na Mbaathi Ī Mathagu. Njamba Nene aarīkia kūingatwo thukuru nī mūkoroni Gacuurianda, ta ūrīa tuonetio kabuku-inī kau ka mbere, nī aatonyanire na maūndū ma būrūri, maingī ma ūgwati, hingo ya Wīhūūge. Thoma kabuku-inī gaaka ūrīa oonire maūndū ma magegania na ūgwati, na akīambīrīria kuonania ūcamba mūnene na wendī mūnene wa būrūri.

Tūrūgano tūrīa tūngī mūtaratara-inī nī:

  • Njamba Nene na Mbathi Ī Mathagu
  • Njamba Nene na Cïbū Kīng'ang'i
View full details